ZAWARCIE UMOWY


Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(DZ.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

Art. 6. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.


Zawarcie umowy - nowy punkt poboru przyłączony do sieci

Zawarcie umowy dotyczące nowego punktu poboru po przyłączeniu do sieci następuje po dokonaniu wszystkich niezbędnych kroków, które znajdują się w zakładce PORADNIK KLIENTA->PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Następnie należy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy. We wniosku należy wpisać numer księgi wieczystej nieruchomości lub dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu itp.) lub oświadczenie o braku tytułu prawnego (posiadacz samoistny).

ZWIUK na podstawie otrzymanych dokumentów przygotuje dla klienta projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Klient zostanie poinformowany telefonicznie gdy umowa będzie gotowa do podpisu.

Po podpisaniu umowy Dział Obsługi Klienta wystawia zlecenie na montaż wodomierza głównego. Dział wodomierzowy skontaktuje się z klientem w celu umówienia terminu montażu wodomierza.


Wniosek można złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub przesłać na adres email: dok@zwiuk.eu

Wniosek o zawarcie umowy 2023.pdf

STRONA PRZEKAZUJĄCA

Dotychczasowy Odbiorca Usług z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
STRONA ODBIERAJĄCA

Przyszły Odbiorca Usług - nowy właściciel nieruchomości/lokalu lub nowy najemca1. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (PRZEKAZUJĄCY I ODBIERAJĄCY)

Strona przekazująca i odbierająca są zobowiązane do spisania protokołu zdawczo-odbiorczego wodomierza zamontowanego w nieruchomości. Protokół stanowi załącznik do wniosku o zawarcie umowy z nowym odbiorcą usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków skutkującego rozwiązaniem umowy z przekazującym.

Protokół można złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub przesłać na adres email: dok@zwiuk.eu
Umowa z przekazującym zostanie rozwiązana w dniu wpłynięcia protokołu na dziennik podawczy ZWiUK.

Protokół zdawczo-odbiorczy 2023.pdf

2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY (ODBIERAJĄCY)

Strona odbierająca zobowiązana jest do wypełnienia wniosku o zawarcie umowy. We wniosku należy wpisać numer księgi wieczystej nieruchomości lub dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu itp.) lub oświadczenie o braku tytułu prawnego (posiadacz samoistny).

Wniosek można złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub przesłać na adres email: dok@zwiuk.eu

Wniosek o zawarcie umowy 2023.pdf

3. PODPISANIE UMOWY (ODBIERAJĄCY)

ZWiUK na podstawie otrzymanych dokumentów przygotuje dla klienta projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Klient zostanie poinformowany telefonicznie gdy umowa będzie gotowa do podpisu.


Rozwiązanie umowy

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron.

Rozwiązania umowy należy dokonać na piśmie. Pismo musi zawierać dane Odbiorcy Usług, adres punktu poboru, którego dotyczy rozwiązanie umowy. Podanie można złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub przesłać na adres email: dok@zwiuk.eu

Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia dostawy wody i zamyka przyłącze kanalizacyjne oraz demontuje wodomierz główny.

Podanie 2023.pdf