OGŁOSZENIE

wyników przetargu nieograniczonego z dnia 27.09.2022r.

OGŁOSZENIE o wyniku.-2022doc.pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów : skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Na zapytanie jednego z oferentów :

W związku z ogłoszonym postępowaniem z dnia 03.08.2022 r. dotyczącym załadunku, transportu i zagospodarowania odpadów: skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni w Lublińcu, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

W nawiązaniu do SWZ pkt VI. 1C:

Czy przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzenia należytego wykonania usług załadunku, transportu i przetworzenia: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie R3 oraz skratek 19 08 01 i zawartości piaskowników 19 08 02 w procesie zbierania będzie spełniało warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający w rozdziale III pkt.2 2) SWZ dopuścił zbieranie odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 na podstawie posiadanego pozwolenia.

Tym samym rozumiemy, że przedstawienie referencji wykonania usługi w takim zakresie, powinno też spełniać warunki udziału w postępowaniu

informujemy :

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że po wykonaniu usługi w zakresie załadunku i transportu, w SWZ są wskazania, w jaki sposób należy zagospodarować odpady z oczyszczalni ścieków. Oczywiście w końcowym etapie usługi, jeśli nie ma innej możliwości, to na podstawie aktualnego zezwolenia, można zbierać skratki o kodzie 19 08 01 i zawartość piaskownika o kodzie 10 08 02 (zgodnie z rozdziałem III pkr 2 i rozdziałem VI pkt 1c SWZ). Same zbieranie tych odpadów nie wystarczy. Usługa musi być wykonana w pełnym zakresie, czyli załadunek, transport i odpowiednie zagospodarowanie poszczególnych odpadów.


Zapytania jednego z oferentów i odpowiedzi zamawiającego :

1.           W jaki sposób gromadzone są poszczególne odpady? Czy Wykonawca musi ówcześnie podstawić kontener/naczepę, czy odbiór następuje poprzez załadunek z placu magazynowego?

2.           Jak często należy odbierać poszczególne odpady i w jakich ilościach jednorazowo?

3.           Czy Zamawiający może udostępnić aktualne wyniki badań odpadów 19 08 05?

4.           Czy załadunek odpadów leży po stronie Wykonawcy? Jeśli tak, czy Zamawiający udostępni sprzęt do załadunku?

5.           Czy jest możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia?

Odpowiedzi na zapytania :

Ad.1. Skratki składowane są na poletkach i piaskownik również jest na zewnątrz, osad ściekowy znajduje się w składowisku osadów pod zadaszeniem. Załadunek i odbiór odpadów odbywa się z placu magazynowego (jedynie osad jest pod zadaszeniem).

Ad. 2. Zgodnie z SWZ, pkt IV, ppkt 1.

Ad.3. Wyniki badań odpadów 19 08 05 są opublikowane na naszej stronie internetowej.

Ad. 4. Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów.

Ad.5. Oczywiście jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na oczyszczalni ścieków w Lublińcu pod warunkiem wcześniejszego umówienia wizyty drogą mailową.


Na zapytanie jednego z oferentów, czy dopuszczamy proces odzysku R3 w ramach rekultywacji składowisk odpadów, informujemy, że odpowiedź zawarta jest w par. 3 pkt 1 Umowy-wzoru, czyli :

                                                                                             § 3
1. Odbiorca odpadów oświadcza, że jest wpisany do Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych kod odpadu 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02) oraz przedkłada ważną decyzję na działalność w zakresie przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych metodą odzysku w procesie R3 i pozostałych odpadów, która jest ujęta w rejestrze BDO i stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Na wniosek jednego z oferentów zamieszczamy aktualne badania osadów ściekowych :

Aktualne badania osadów ściekowych.pdf
Aktualne badania osadów ściekowych 1.pdf
Aktualne badania osadów ściekowych 2.pdf
SPECYFIKACJA 2022.pdf
Formularz ofertowy - transport 2022.pdf
Zał. nr 2 -oswiadczenie-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe.docx- 1.pdf
Zał. 2a-oswiadczenie-z-art-108 i 109 ustawy-Pzp-podstawywykluczenia.pdf
UMOWA 2022 - wzór.pdf
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWEJ - zał. nr 4.pdf
Wykaz usług 2022 - zał. nr 5 TRANSPORT.pdf
Wykaz wyposażenia - 6 druk transport.pdf
Wykaz osób - 7 druk 2022 T.pdf
Oświadczenie Wykonawcy - druk 8.pdf