Informacje na temat twardości wody w Lublińcu


 Twardość wody spowodowana jest przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.

 Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³ .

 Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach i kotłach.


Twardość wody w sieci wodociągowej w Lublińcu:

waha się w granicach 180 - 230 mg CaCO3/dm³,

co odpowiada 10,5 – 13,5 dGH (stopni niemieckich),

jest to woda średnio twarda.