UCHWAŁA NR 349/XXX/2013

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń

sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec.

 

            Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dniu 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                  (tekst jednolityDz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami),po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami                                  pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności                                 pożytku publicznego i o  wolontariacie,Rada Miejska  w Lublińcu uchwala, co następuje: 

   § 1. Uchwala się regulaminy korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminy Lubliniec:

           1) Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

           2) Regulamin korzystania z boisk sportowych wielofunkcyjnych stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

          3) Regulamin korzystania z lodowiska stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

         4) Regulamin korzystania z krytej pływalni stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                         
                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
               

                                                                                                                                 mgr inż. Piotr Półtorak

       

       Załącznik nr 4  

                      Regulamin korzystania z krytej pływalni zlokalizowanej  na terenie gminy Lubliniec.

    1. Kryta pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa                w Lublińcu z siedzibą przy  ul. Spokojnej 2.

  2. Do korzystania z krytej pływalni upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub osoby uprawnione do          bezpłatnych wejść. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

  3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie krytej pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

  4. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy.

  5. Najmłodszym dzieciom należy zakładać kąpieluszki.

  6. Przed wejściem do wody należy umyć się pod natryskiem.

 7. Na pływalnię nie należy wnosić naczyń i innych przedmiotów mogących narazić inne osoby na urazy                                 i niebezpieczeństwo.

  8. Na pływalni nie należy biegać.

  9. Rzeczy i ubrania należy pozostawić w szatni. Przed wyjściem z szatni należy upewnić się czy szafka jest zamknięta.

10. Nad bezpieczeństwem korzystających z pływalni czuwają uprawnieni ratownicy, którzy kierując się względami               bezpieczeństwa mogą ograniczyć swobody korzystających z pływalni.

11. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie pływalni ponosić będą             odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

12. Zakupienie biletu jest równoznaczne z oświadczeniem, że kupujący zapoznał się z regulaminem obiektu.