Lubliniec, dnia 23.12.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

      Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 w związku z ogłoszonymi ograniczeniami rządowymi związanymi ze stanem epidemii jest zamknięty do 17 stycznia 2021r. .

    Powyższa decyzja spowodowana jest  ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii                    (Dz.U. z 2020r. , poz. 2316).

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy.

 Lubliniec 07.12.2020r.

                                                                           O G Ł O S Z E N I E

               Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy            ul. Powstańców Śl. 42 w dniach od 14 grudnia 2020r. do 10 stycznia  2021r. będzie nieczynny z powodu              przerwy techniczne polegającej na całkowitej wymianie wody w niecce basenowej, przeglądzie i remoncie      urządzeń instalacji technologicznej.

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Lubliniec, dnia 19.10.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

      Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                     ul. Powstańców Śl. 42   w związku z ogłoszonymi ograniczeniami rządowymi związanymi    ze stanem epidemii         jest zamknięty od 19 października 2020r. dla użytkowników indywidualnych.

        Zorganizowane zajęcia sportowe (grupowo) i zajęcia w ramach zajęć szkolnych odbywać się będą do odwołania.   

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy.

Lubliniec dnia 06.08.2020r.

Zasady

korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42

                                     na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1.  Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w zasadach .

2.  Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z             objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3.   Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych i                      rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 typu:                      częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 - 2 m, kichanie i kaszel w zgięcie                łokcia.

4.  W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej                        odległość społecznej 1,5 - 2 m.

5.  Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania minimalnej                   odległości od innych osób wynoszącej 1,5 - 2 m. Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków,                 niecki basenu, strefy suszenia włosów i zmiany  obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6.   Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie             mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować                     odległość 1,5 - 2 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7.   Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego             opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

10. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed wejściem do niecki.

11.  Przed wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane                 dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach,                   toaletach).

12.  Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa. Maseczkę lub inną zasłonę ust i             nosa należy zdjąć dopiero szatni i pozostawić w szafce  i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku                                foliowym, a ponownie założyć  w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się

13.  Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

14.   Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu  niecki basenu. Obowiązkowy               prysznic.

15.  Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących np.:                     rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe  w odległości 1,5 - 2 m.     

16.   Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na   wejściu jak i wyjściu oraz respektować                 komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

17.  W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki   w momencie wychodzenia (po                              przebraniu ), co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

18.  Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.     

19.  W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się.

20.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa,                podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem                            natychmiastowym.

                                               Lubliniec, dnia 12.12.2020r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 01.12.2020r.  badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w             sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach.           (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2018r.  do 01.06.2019r. 

Roczna ocena 02.06.18r. do 01.06.19r.pdf