Lubliniec, dnia  25.01.2023r. 

Komunikat

           Na podstawie przeprowadzonych w dniu 23.01.2023r. badań stwierdzono, że woda na Basenie Krytym w Lublińcu       przy ul. Powstańców Śl. 42 spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.     w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2022r. , poz. 1230) .

      Wyniki badań dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Lubliniec, dnia 26.09.2022r. 

O G Ł O S Z E N I E  

             Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że w związku z przekazaniem                         w dniu  22.09.2022r. placu  pod budowę Centrum Rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu              przy Basenie Krytym nastąpi utrudnieni wjazdu i parkowania, a w konsekwencji zakaz wjazdu pojazdów samochodowych     na teren administracyjny Basenu Krytego.  

 Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych i informacji w tym zakresie.

          Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy.

 

Lubliniec dnia 28.03.2022r.

Zasady

korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42

na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w poniższych zasadach .

2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie,           a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych       i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2           (Covid-19) typu: częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 m,                    kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.

4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej       odległość społecznej 1,5 m.

5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania minimalnej    odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m.  Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków,    niecki basenu, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby           wspólnie mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane       zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani                       do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

8. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed                      wejściem do niecki.

9. Przed wejściu do obiektu, zaleca się  zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone                                 i oznakowane dozowniki.  

10. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu   niecki basenu.                     Obowiązkowy prysznic.

11. Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących             np.: rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe   w odległości 1,5 m.  Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni          dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

12. Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

13. W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce może przebywać                          30 osób (100 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 30 osób kąpiących              się plus dwóch instruktorów nauki pływania lub rehabilitacji. Grupy zorganizowane muszą mieć jednego opiekuna na             15 osób.  

14.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu                              epidemii koronawirusa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone                           o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Lubliniec, dnia 24.02.2022r.

O G Ł O S Z E N I E 

                Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                ul. Powstańców Śl. 42  od 01 marca 2022r. jest otwarty dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych          bez limitu osób kąpiących się w niecce i wynosi 30 osób  w reżimie sanitarnym.   

Prosimy użytkowników indywidualnych o zapoznanie się z grafikiem rezerwacji godzin dla grup zorganizowanych. 

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Roczna ocena wody na basenie za 2021rok.

Zbiorcza ocena wodyna pływalni za 2021r..pdf