Lubliniec, dnia 22.04.2021r.   

           Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu  przy             ul. Powstańców Śl. 42 w związku z ogłoszeniem    przedłużenia ograniczeń rządowych związanych ze  stanem   epidemii Covid-19 będzie zamknięty do odwołania .  

         Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Lubliniec, 12.02.2021r.

UWAGI                        

                              dla korzystających z Basenu Krytego w Lublińcu, ul. Powstańców Śl. 42  

1.    Zakaz korzystania z basenu osób z objawami  jakiejkolwiek ostrej infekcji dróg oddechowych . 

2.    Maksymalny limit osób przebywających w holu 11 osób. 

3.   Jednocześnie w niecce basenu może pływać 15 indywidualnych osób, grupowo do 18 osób plus 3 instruktorów.

4.   Przy kasie w tym samym momencie może znajdować się 1 osoba. 

5.    W szatni może przebywać jednocześnie 2 osoby. 

6.   Wejście do niecki basenu około pełnej godziny - /+ 5 minut. 

7.   Czepki własne obowiązkowe / nie wypożyczamy. 

8.   Stosuj się do zaleceń obsługi.

9.   Na teren basenu należy obowiązkowo nosić maseczkę lub inną zasłonę  ust i nosa.

 

Lubliniec dnia 12.02.2021r.

Zasady
korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42
na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych poniższych w zasadach .

2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także                  z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,  przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych                            i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)              typu:   częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 - 2 m, kichanie i kaszel                 w zgięcie  łokcia.

4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej    odległość       społecznej 1,5 - 2 m.

5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej -    utrzymywania minimalnej odległości       od innych osób wynoszącej 1,5 - 2 m. Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków, niecki basenu,     strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie                mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość          1,5 - 2 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7.  Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego              opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

10. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed wejściem do niecki.

11. Przed wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane                 dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach,                       toaletach).

12. Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa. Maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa         należy zdjąć dopiero szatni i pozostawić w szafce  i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym, a ponownie           założyć w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się.

13.   Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

14.   Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu   niecki basenu. Obowiązkowy                    prysznic.

15.   Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących np.:                           rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe  w odległości 1,5 - 2 m.                                                                                                      Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans  w kolejce do kasy zarówno na   wejściu jak i wyjściu oraz respektować                  komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

16.   W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu),              co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

17.   Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

18.   W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać 15 osób                                  kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 18 osób plus trzech instruktorów nauki pływania.

19.   Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa,                  podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem                                  natychmiastowym.

                                               Lubliniec, dnia 18.03.2021r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 15.03.2021r. badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r.                  w  sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda                           w pływalniach (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni
za okres 02.06.2019r. do 21.12.2020r.

Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni.pdf

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2018r.  do 01.06.2019r. 

Roczna ocena 02.06.18r. do 01.06.19r.pdf