Lubliniec, dnia 13.01.2022r. 

Komunikat

           Na podstawie przeprowadzonych w dniu 10.01.2022r. badań stwierdzono, że woda na Basenie Krytym w Lublińcu       przy ul. Powstańców Śl. 42 spełnia wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.      w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r. , poz. 2016 z póź.zm.) .

      Wyniki badań dostępne są w biurze Basenu Krytego.

 

 

Lubliniec, dnia 05.01.2022r.

O G Ł O S Z E N I E 

                Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                ul. Powstańców Śl. 42  od 10 stycznia 2022r. jest otwarty dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych          z 30 % obłożeniem niecki basenowej (9 osób ) w ścisłym reżimie sanitarny. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 i może ulec zmianie.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych osób przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby: unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID; lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, obsługa ma prawo odmówić wejścia do niecki basenu.

Prosimy użytkowników indywidualnych o zapoznanie się z grafikiem rezerwacji godzin dla grup zorganizowanych.

Obowiązują ,,Zasady korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)’’.

Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

 

                                                  Lubliniec, dnia  05.01.2022r.

UWAGI  

dla korzystających z Basenu Krytego w Lublińcu, ul. Powstańców Śl. 42

  1. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na                                kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

  2. Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę zasłaniając usta i nos. Maseczkę należy zdjąć               dopiero szatni i pozostawić w szafce i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym,                           a  ponownie założyć w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się. 

 3. Nie jest dozwolone zasłaniać nos  i usta przyłbicą, chustą i szalikiem, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej               funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

 4. Maksymalny limit osób przebywających w holu 9.  

 5. W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać                       9 osób  (30 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 9 osób plus dwóch                 instruktorów nauki pływania lub rehabilitacji . Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

      Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych osób przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez                               te osoby: unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID; lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu                                   i wyzdrowieniu.
      W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, obsługa ma prawo odmówić wejścia do niecki basenu.

 6. Przy kasie w tym samym czasie może znajdować się 1 osoba.

 7. W szatni może przebywać jednocześnie 2 osoby.

 8. Wejście do niecki basenu około pełnej godziny - /+ 5 minut.

 9.  Czepki własne obowiązkowe / nie wypożyczamy.

 10. Bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi basenu. 

 Lubliniec, dnia 05.01.2022r.

Zasady

korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42

na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych poniższych w zasadach .

2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a         także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych       i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2            (Covid-19) typu: częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 m,                  kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.

4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej        odległość społecznej 1,5 m.

5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania minimalnej       odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m. Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków,      niecki basenu, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby           wspólnie mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane      zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do                   bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

10. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed wejściem      do niecki.

11. Przed wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone                  i oznakowane dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach        (np. w szatniach, toaletach).

12.  Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę zasłaniając usta i nos. Maseczkę należy zdjąć                  dopiero szatni i pozostawić w szafce i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym, a ponownie           założyć w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się. Nie jest dozwolone zasłaniać           nos  i usta przyłbicą, chustą i szalikiem, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed               wirusem!.

13.   Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

14.   Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu   niecki basenu.                      Obowiązkowy prysznic.

15.   Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących           np.: rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe   w odległości 1,5 m.  Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni          dystans w kolejce do kasy zarówno na   wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym                    zakresie.

16.   W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia                   (po przebraniu), co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

17.   Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

18.   W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać 9 osób             (30 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 9 osób plus dwóch instruktorów          nauki pływania lub rehabilitacji . Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.                                     Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te                          osoby:  unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

           W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, obsługa ma prawo odmówić wejścia do niecki basenu.

19.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu epidemii                     koronawirusa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie                   obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni
za okres 02.06.2019r. do 31.12.2020r.

Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni.pdf

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2018r.  do 01.06.2019r. 

Roczna ocena 02.06.18r. do 01.06.19r.pdf