Lubliniec, dnia 21.06.2019r.

       Na podstawie przeprowadzonych w dniu 17.06.2019r.  badań,   stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu przy  ulicy   Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w   Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r., poz. 2016).

  Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 02.06.2017r.  do 01.06.2018r. 

02.06.2017r do 01.06.2018r..pdf