Basen Kryty

Basen Kryty w Lublińcu mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 42

prev next

 

Lubliniec, dnia 05.01.2022r.

O G Ł O S Z E N I E 

                Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                 ul. Powstańców Śl. 42  od 10 stycznia 2022r. jest otwarty dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych           z 30 % obłożeniem niecki basenowej (9 osób ) w ścisłym reżimie sanitarny. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 i może ulec zmianie.

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych osób przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby: unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID; lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, obsługa ma prawo odmówić wejścia do niecki basenu.

Prosimy użytkowników indywidualnych o zapoznanie się  z grafikiem rezerwacji godzin dla grup zorganizowanych.

Obowiązują ,,Zasady korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)’’.

Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.


                           Lubliniec, dnia 05.01.2022r.

Zasady

korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42

na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych poniższych w zasadach .

2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych        i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2             (Covid-19) typu: częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 m,                   kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.

4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej       odległość społecznej 1,5 m.

5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania minimalnej      odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m. Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków,       niecki basenu, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby            wspólnie mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane       zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do                    bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

10. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed wejściem       do niecki.

11. Przed wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone                   i oznakowane dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach         (np. w szatniach, toaletach).

12.   Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę zasłaniając usta i nos. Maseczkę należy zdjąć                 dopiero szatni i pozostawić w szafce i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym, a ponownie           założyć w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się. Nie jest dozwolone zasłaniać            nos  i usta przyłbicą, chustą i szalikiem, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed              wirusem!.

13.   Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

14.   Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu   niecki basenu.                       Obowiązkowy prysznic.

15.   Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących            np.: rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe   w odległości 1,5 m.  Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni           dystans w kolejce do kasy zarówno na   wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym                   zakresie.

16.   W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia                  (po przebraniu), co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

17.   Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

18.   W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać 9 osób            (30 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 9 osób plus dwóch instruktorów           nauki pływania lub rehabilitacji . Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.                                  Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te                           osoby:  unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

        W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, obsługa ma prawo odmówić wejścia do niecki basenu.

19.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu epidemii                      koronawirusa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie                    obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

 

Kontakt


E-mail:  zgklic.bhp@wp.pl

basen: szatnia / kasa
34 356 28 75
basen: ratownik
34 351 37 92


Administrator:

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec

e-mail: www.zgklic.pl   

tel. 34 351 40 00

fax. 34 351 40 02