Basen Kryty

Basen Kryty w Lublińcu mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 42

prev next

Lubliniec, dnia 22.04.2021r.   

                 Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu  przy           ul. Powstańców Śl. 42 w związku z ogłoszeniem przedłużenia ograniczeń rządowych związanych ze  stanem     epidemii Covid-19 będzie zamknięty do odwołania .   

         Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Lubliniec, 12.02.2021r.

UWAGI                        

                              dla korzystających z Basenu Krytego w Lublińcu, ul. Powstańców Śl. 42  

1.    Zakaz korzystania z basenu osób z objawami  jakiejkolwiek ostrej infekcji dróg oddechowych . 

2.    Maksymalny limit osób przebywających w holu 11 osób. 

3.   Jednocześnie w niecce basenu może pływać 15 indywidualnych osób, grupowo do 18 osób plus 3 instruktorów.  

4.   Przy kasie w tym samym momencie może znajdować się 1 osoba. 

5.    W szatni może przebywać jednocześnie 2 osoby. 

6.   Wejście do niecki basenu około pełnej godziny - /+ 5 minut. 

7.   Czepki własne obowiązkowe / nie wypożyczamy. 

8.   Stosuj się do zaleceń obsługi.

9.  Na teren basenu należy obowiązkowo nosić maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa.Lubliniec dnia 12.02.2021r.

Zasady
korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42
na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych     poniższych w zasadach .

2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także                 z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych                           i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)             typu:  częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 - 2 m, kichanie i kaszel w zgięcie       łokcia.

4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej   odległość      społecznej 1,5 - 2 m.

5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania minimalnej odległości      od innych osób wynoszącej 1,5 - 2 m. Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków, niecki basenu, strefy     suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie               mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość         1,5 - 2 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego             opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

10. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed wejściem do niecki.

11. Przed wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane                dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach,                      toaletach).

12. Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa. Maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa        należy zdjąć dopiero szatni i pozostawić w szafce i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym, a ponownie          założyć w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się.

13.   Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

14.   Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu   niecki basenu. Obowiązkowy                   prysznic.

15.   Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących np.:                          rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe w odległości 1,5 - 2 m.                                                                                                         Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na   wejściu jak i wyjściu oraz respektować                   komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

16.   W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu),             co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

17.   Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

18.  W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać 15 osób  kąpiących się,  w zajęciach grupowych może brać udział 18 osób plus trzech instruktorów nauki pływania.

19.   Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa,                 podlegają upomnieniu przez personel , a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem                                 natychmiastowym.

 

Kontakt


E-mail:  zgklic.bhp@wp.pl

basen: szatnia / kasa
34 356 28 75
basen: ratownik
34 351 37 92


Administrator:

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec

e-mail: www.zgklic.pl   

tel. 34 351 40 00

fax. 34 351 40 02