Basen Kryty

Basen Kryty w Lublińcu mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 42

prev next

 Lubliniec, dnia 26.06.2021r.

                                                                        O G Ł O S Z E N I E
         Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42         od 26 czerwca 2021r. jest otwarty dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych z 75 % obłożeniem niecki basenowej     (23 osoby) w ścisłym reżimie sanitarny. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
 Prosimy użytkowników indywidualnych o zapoznanie się  z grafikiem rezerwacji godzin dla grup zorganizowanych.
     Obowiązują ,,Zasady korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)’’.
      Powyższa decyzja spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.

Lubliniec, dnia  26.06.2021r.

UWAGI  

dla korzystających z Basenu Krytego w Lublińcu, ul. Powstańców Śl. 42

  1. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na                      kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

  2. Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę zasłaniając usta i nos. Maseczkę należy zdjąć        dopiero szatni i pozostawić w szafce i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym, a                  ponownie założyć w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się. 

 3. Nie jest dozwolone zasłaniać nos  i usta przyłbicą, chustą i szalikiem, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej          funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

 4. Maksymalny limit osób przebywających w holu 11.  

 5. W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać 23            osób  (75 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 23 osób plus dwóch            instruktorów nauki pływania lub rehabilitacji . Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

 6. Przy kasie w tym samym czasie może znajdować się 1 osoba.

 7. W szatni może przebywać jednocześnie 2 osoby.

 8. Wejście do niecki basenu około pełnej godziny - /+ 5 minut.

 9.  Czepki własne obowiązkowe / nie wypożyczamy.

 10. Bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi basenu. 


Lubliniec dnia 26.06.2021r.

Zasady

korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42

na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

 1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych     poniższych w zasadach .

 2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie,                            a   także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,  przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

 3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych                       i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2                           (Covid-19) typu: częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 m, kichanie                     i kaszel w zgięcie łokcia.

 4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej                       odległość społecznej 1,5 m.

 5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania                                        minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m.

        Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków, niecki basenu, strefy suszenia włosów                                i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

 6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby                             wspólnie mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane                      zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do                                   bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

10. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed wejściem                        do niecki.

11. Przed wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone                                    i  oznakowane dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach                      (np. w szatniach, toaletach).

12. Wchodząc na teren basenu należy obowiązkowo założyć maseczkę zasłaniając usta i nos. Maseczkę  należy zdjąć                               dopiero szatni i pozostawić w szafce i zabezpieczyć w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym, a ponownie                            założyć  w pomieszczeniu przebieralni po wyjściu z niecki, wzięciu natrysku i ubraniu się.

     Nie jest  dozwolone zasłaniać nos  i usta przyłbicą, chustą i szalikiem, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej                                funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!.

13. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

14. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu niecki basenu.                                      Obowiązkowy prysznic.

15. Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących                            np.: rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe   w odległości 1,5 m.

      Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz                                     respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

16. W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki  w momencie wychodzenia                                   (po przebraniu), co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

17.   Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

18. W pomieszczeniu niecki  mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce   może przebywać 23 osób                         (75 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 23 osób plus dwóch instruktorów                        nauki pływania lub rehabilitacji . Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

19. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu epidemii                                   koronawirusa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu                       ze skutkiem natychmiastowym.

 

Kontakt


E-mail:  zgklic.bhp@wp.pl

basen: szatnia / kasa
34 356 28 75
basen: ratownik
34 351 37 92


Administrator:

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec

e-mail: www.zgklic.pl   

tel. 34 351 40 00

fax. 34 351 40 02