Aktualności


Światowy Dzień Wody

22 marca 2019


„LEAVING NO ONE BEHIND”

 Ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dobrego dostępu do wody pitnej, zasoby czystej wody są ograniczone, także w Europie.

 Ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22 marca. Ma przypominać, jak wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody to „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

http://worldwaterday.org/


 Lubliniec, dnia 25.05.2018r.


INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA


Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, w załączonym pliku przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, email: zgklic@wp.pl lub pod nr telefonu: 34 351 40 12.

Komunikat ZGKLiC w sprawie RODO.pdf

Lubliniec, dnia 25.05.2018r.

KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec na okres 3 lat.
Zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070.7.110.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 26 kwietnia 2018r.
Taryfa obowiązuje od dnia 29 maja 2018r.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Przez pierwszy rok obowiązywania nowych taryf ich wysokość nie uległa zmianie.

Taryfa ZGKLiC.pdf

INFORMACJE NA TEMAT TWARDOŚCI WODY W Lublińcu

 Twardość wody spowodowana jest przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.
 Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³ .

 Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach i kotłach.


Twardość wody w sieci wodociągowej w Lublińcu:

waha się w granicach 180 - 230 mg CaCO3/dm³,

co odpowiada 10,5 – 13,5 dGH (stopni niemieckich), 

jest to woda średnio twarda.


Lubliniec, dnia 20.09.2017

 

ZAWIADOMIENIE 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ZGKLiC w Lublińcu zawiadamia odbiorców wody przy ul. Mickiewicza,

że w związku z awarią   sieci  nastąpią przerwy w dostawie wody w dniu 20.09.2017r. od godz 800  do godz 1400.

Za powstałe  utrudnienia przepraszamy.

Z W i K przy ZGKLiC  w Lublińcu
ul. Piaskowa 56
tel. 34-356-20-39


Lubliniec, dnia 01.06.2017r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU


       ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego  napełniania basenu wodą wodociągową.

      W przypadku basenów o dużej pojemności ( tj. powyżej 15 m3) lub kilkukrotnego napełniania basenu, zalecane jest opomiarowanie poboru wody podlicznikiem ogrodowym.

         Aby móc skorzystać z tej opcji należy przed napełnieniem basenu złożyć stosowny wniosek

( wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby napełniania basenu kąpielowego) który dostępny jest w zakładce do pobrania na naszej stronie www.zgklic.pl oraz w siedzibie ZGKLiC.

Wniosek można złożyć tylko jeden raz w sezonie letnim w terminie do dnia 31.08.2017r. 

  Po odliczenie opłaty za odprowadzone ścieki należy zgłosić się z otrzymaną fakturą od inkasenta lub bieżącym stanem licznika do Działu Obsługi Klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod nr 351- 40-12  w godzinach od 7-00 do 15-00.