Ogłoszenie


Lubliniec, dnia 12.10.2017r.

 

        Na podstawie przeprowadzonych w dniu 09.10.2017r. badań, stwierdzono, że woda na Basenie Krytym w Lublińcu ul. Powstańców Śl. 42 spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia     9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r. , poz. 2016) .


Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

 


Ogłoszenie


Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 15.06.2016 do 15.06.2017