Lubliniec, dnia 11.01.2018r.


  Na podstawie przeprowadzonych w dniu 08.01.2018r. badań,  stwierdzono , że woda  na    Basenie  Krytym w Lublińcu  ulicy  Powstańców Śląskich  42 spełnia  wymagania  określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda
w pływalniach (Dz.U z 2015r. , poz. 2016) .

Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

 

Ogłoszenie


Ogłoszenie


Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 15.06.2016 do 15.06.2017