Lubliniec, dnia 19.07.2018r.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 16.07.2018r. badań,  stwierdzono, że woda  na Basenie  Krytym w Lublińcu  ulicy  Powstańców Śląskich 42 spełnia  wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2015r. , poz. 2016)..

Wyniki dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Ogłoszenie

 

Roczna ocena wody na pływalni  
za okres od 15.06.2016 do 15.06.2017